Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE

w sprawie Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (ang. High Conservation Value Forests)

Nadleśnictwo Myszyniec uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania uwag do zaktualizowanej listy obszarów kategorii:

HCVF 3.1 Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy - ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – bory i lasy bagienne (91D0)

HCFV 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - w Polsce pospolite i występujące wielkoobszarowo – łęgi (91E0), śródlądowe bory chrobotkowe (91T0)

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF) wyznaczono w oparciu o Krajowy Standard Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC.

Wybrane lasy HCVF są zgodne z Planem Urządzania Lasu na lata 2013 - 2022, uwzględniają również założenia Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000 występujących na terenie Nadleśnictwa Myszyniec.

Lokalizację siedlisk zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii zawiera załącznik opisowy oraz graficzny.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie pisemnych uwag do nadleśnictwa. Osobą do kontaktu w sprawie ww. konsultacji jest:

Magdalena Stępień, e-mail: magdalena.stepien@olsztyn.lasy.gov.pl

nr tel.: 29 772 22 99