Lista aktualności Lista aktualności

Zadania matematyczne dla dzieci i młodzieży

Podobno świat można opisać w sposób matematyczny. Nadleśnictwo Myszyniec w ten sposób opisało las, którym gospodaruje.

Nauka o przyrodzie daje wiele korzyści... Poszerza wiedzę o otaczającym nas świecie i procesach zachodzących w środowisku, pobudza ciekawość i wyobraźnię młodego człowieka, uczy obserwacji i logicznego myślenia. Dziecko, które od najmłodszych lat poznaje przyrodę nabywa do niej szacunku.

Tych korzyści będzie więcej jeśli dzieci i młodzież szkolna będzie uczyć się przyrody rozwiązując zadania matematyczne.

Nadleśnictwo Myszyniec dostosowując się do nowych warunków realizacji programu edukacji przyrodniczo-leśnej opracowało zadania opisowe z matematyki, które mogą być wykorzystane do powtórzenia umiejętności zdobytych w szkole, ale przede wszystkim są źródłem informacji na temat pracy Leśników  i jej wpływu na przyrodę. Działają na wyobraźnię i skupiają uwagę na ważnych szczegółach naszej działalności. Zadania dedykowane są dla szkoły podstawowej klas 5-7.

Zapraszamy do skorzystania.

Zadanie 1.

W sosnowym borze chrobotkowym w oddz. 586 d płaty runa chrobotkowego występują w rozproszeniu na powierzchni 2,80 hektara. W 2018 roku wykonano intensywne cięcia pielęgnacyjne rozluźniające zwarcie drzewostanu oraz usunięto w całości powstałe w trakcie cięć martwe drewno. W 2019 roku zaobserwowano, że płaty runa chrobotkowego w oddz. 586 d są zwarte i zajmują powierzchnię o 10 % większą. Jaką powierzchnię pokrywają porosty z rodziny chrobotkowatych w rok po zrealizowanych działaniach ochronnych?

Zadanie 2.

W 70 letnim lesie sosnowym wykonano zabieg pielęgnacyjny zwany trzebieżą późną. Usuwając część drzew, głównie chorych i przygłuszonych, poprawiono warunki wzrostu drzewom przyszłościowym, tzw. dorodnym. Z usuniętych drzew wyrobiono sortymenty: papierówkę (z przeznaczeniem na wyrób papieru), kłodę (z przeznaczeniem na meble) oraz opał. 140 pozyskanych kłód trafiło do odbiorcy zajmującego się produkcją mebli. Przeciętna kłoda ma masę 0,20 m3. Ile m3 trafiło do zakładu meblarskiego?

Zadanie 3.

Drzewostan sosnowy o pow. 3,20 hektara zaplanowano do użytkowania rębnego. Na szkicu zrębowym zaprojektowano 2 biogrupy starodrzewa równej wielkości, które łącznie zajmowały 5 % powierzchni drzewostanu zaplanowanego do użytkowania rębnego. Ile arów ma każda z biogrup starodrzewu?

Zadanie 4.

W drzewostanie sosnowym w oddz. 338 a zaplanowanym do użytkowania rębnego występuje stanowisko widłaka jałowcowatego o powierzchni 40 m2. W celu ochrony stanowiska widłaka, w jego obrębie pozostawiono fragment drzewostanu o pow. 9 arów (biogrupę starodrzewu). Pozostawiona biogrupa starodrzewu stanowi 5 % drzewostanu objętego użytkowaniem rębnym. Jaką powierzchnię ma drzewostan sosnowy w oddz. 338 a? Wynik podaj w hektarach.

Zadanie 5.

W Nadleśnictwie Myszyniec zainwentaryzowano 600 stanowiska roślin chronionych i rzadkich regionalnie, w tym 180 stanowisk widłaka jałowcowatego, 86 stanowisk widłaka goździstego, 64 stanowiska widłaka spłaszczonego. Jaki udział stanowią stanowiska roślin z rodziny widłakowatych w ogólnej liczbie stanowisk zainwentaryzowanych na terenie Nadleśnictwa Myszyniec?

Zadanie 6.

W trakcie corocznego monitoringu przyrodniczego w okresie letnim leśniczy oceniał parametry 2 stanowisk arniki górskiej. Pierwsze stanowisko było zlokalizowane na 2 letniej uprawie, zaś drugie w zwartym 40 letnim drzewostanie sosnowym. Na pierwszym stanowisku zarejestrowano dwie kępy arniki górskiej, które łącznie miały 86 rozet liściowych i 23 pędy generatywne. Na drugim stanowisku odnotowano 1 kępę arniki górskiej, która miała 24 rozety liściowe i 7 pędów generatywnych. O ile więcej rozet liściowych i pędów generatywnych zarejestrowano na stanowisku arniki górskiej występujących na 2 letniej uprawie?

Zadanie 7.

Monitoring przyrodniczy stanowisk sasanki otwartej przeprowadza się 2 krotnie: wczesną wiosną gdy rozwijają się jej kwiaty i latem gdy rozwinięte są jej liście. Tak przeprowadzony monitoring daje pełną informację o stanowisku, gdyż w danym roku nie każdy osobnik sasanki rozwija pędy generatywne (kwiaty). Na stanowisku sasanki w oddz. 184 b w okresie wiosennym stwierdzono 3 osobniki kwitnące, które miały po 2 pędy generatywne. W okresie letnim na tym samym stanowisku odnotowano 25 ulistnionych osobników. Jaki udział stanowiły osobniki kwitnące w populacji sasanki mającej stanowisko w oddz. 184 b?

Zadanie 8.

W 2019 roku w oddz. 211 a zakwitło 10 % osobników sasanki otwartej występujących na stanowisku. W 2020 roku po przeprowadzonych cięciach pielęgnacyjnych prześwietlających stanowisko sasanki w oddz. 211 a odnotowano 3 osobniki kwitnące co stanowiło 30 % osobników występujących na stanowisku. Ile osobników występowało na stanowisku sasanki otwartej w oddz. 211 a?

Zadanie 9.

Sasanka otwarta jest gatunkiem związanym z klimatem kontynentalnym. Nie służą jej łagodne zimy, wiosenne susze. Obserwowane zmiany klimatu to nie jedyne zagrożenie dla sasanki. Co roku jej populacja kurczy się w wyniku wykopywania osobników kwitnących ze środowiska leśnego do przydomowych ogródków. Na terenie Nadleśnictwa Myszyniec dotychczas zainwentaryzowano 70 stanowisk sasanki, ocenia się że 20 % tych stanowisk utracono w wyniku wykopywania. Ile stanowisk zostało zniszczonych?

Zadanie 10.

Sasanka otwarta jest ujęta w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako gatunek zagrożony wyginięciem, wymagający ochrony czynnej. Nadleśnictwo Myszyniec w latach 2018 – 2019, w ramach „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk na obszarach zarządzanych przez PGL LP”, wykonało działania ochronne na stanowiskach sasanki otwartej, polegające na punktowym odsłanianiu gleby i usuwaniu martwego drewna. Pierwsze działanie realizowano w promieniu 5 m od osobników kwitnących rośliny, drugie w promieniu 10 m. Ile wyniosła powierzchnia ochrony 1 stanowiska, jeśli w obrębie zwartej kępy sasanki otwartej przeprowadzono 2 wskazane działania ochronne? Wynik zaokrąglij do 1 ara. Pamiętaj, że powierzchnia objęta zabiegiem miała kształt koła.

Zadanie 11.

Leśne rezerwaty przyrody objęte są w całości bądź w części ochroną bierną. Kierunki wzrostu i rozwoju drzewostanów objętych ochroną rezerwatową kształtują procesy przyrodnicze. Na terenie Rezerwatu przyrody „Czarnia” o pow. 141 ha zainwentaryzowano 1974 m3 martwego drewna w postaci martwych drzew stojących i leżących. Ile m3 martwego drewna występuje w tym rezerwacie w przeliczeniu na 1 ha jego powierzchni?

Zadanie 12.

W Nadleśnictwie Myszyniec ekosystemy referencyjne wyłączone z użytkowania stanowią 453 ha, z czego 67 ha to siedliska przyrodnicze bory i lasy bagienne (91D0). Jaki udział procentowy w ogólnej powierzchni ekosystemów referencyjnych stanowią bory i lasy bagienne – siedliska zagrożone w skali Europy? Wynik zaokrąglij do 2 miejsc po przecinku.

Materiały do pobrania