Lista aktualności Lista aktualności

Działania ochronne na stanowiskach sasanki otwartej (Pulsatilla patens)

Sukces generatywnego rozmnażania sasanki otwartej zależy od warunków siedliskowych. W gęstej warstwie runa drzewostanu nasiona sasanki nie mają szansy dotarcia do warstwy mineralnej gleby i skiełkowania, możliwości takie występują na powierzchni zrębu przygotowanej pod odnowienie lasu oraz na płatach nagiej gleby wykonanych wokół osobników sasanki w ramach czynnej ochrony gatunku. We wrześniu 2019 r. Nadleśnictwo Myszyniec wykonało działania ochronne na stanowiskach sasanki otwartej (Pulstailla patens) będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049.

Na czym dokładnie polegały te działania…?

Wokół osobników sasanki otwartej zdzierano ręcznie warstwę mszystą lub zadarnioną runa wraz z warstwą organiczną gleby. Zabieg prowadzono punktowo, tworząc płaty odsłoniętej gleby wielkości ok. 0,5 m2, rozłożone równomiernie na powierzchni stanowiska chronionego gatunku. Biomasę powstałą w wyniku realizacji działania ochronnego uprzątnięto z powierzchni stanowiska sasanki i rozrzucono w głąb drzewostanu.

Skąd wywodzi się metodyka tych działań i jakich  spodziewamy się efektów…?

Nadleśnictwo prowadząc czynną ochronę sasanki otwartej wypełnia zapisy planu zadań ochronnych ustanowionego dla obszaru Natura 2000 Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049.Od lat obserwujemy nowe osobniki sasanki otwartej na powierzchniach po usuniętym drzewostanie (zrębach) przygotowanych dla kolejnego pokolenia lasu. Na powierzchni ze zdartą pokrywą gleby występują korzystne warunki do kiełkowania nasion, nie tylko drzew leśnych, ale również sasanki otwartej.

Leśnicy, w celu uzyskania młodego pokolenia lasu pod okopem drzew dojrzałych zdzierają wierzchnią warstwę gleby na pasach lub płatach wielkości 0,2 – 0,4 m2.

Płatowe odsłonięcie gleby wokół osobników sasanki otwartej wzorowane jest więc na metodach gospodarki leśnej. W ramach czynnej ochrony tego rzadkiego gatunku punktowo przygotowywana jest gleba pod obsiew sasanki otwartej.

Zakładając płaty w miejscach, gdzie rośnie wrzos, czy borówka – gatunki konkurencyjne wobec sasanki otwartej – poprawiono również warunki bytowania osobników sasanki występujących na stanowisku.Spodziewamy się wzrostu liczby osobników w obrębie poszczególnych stanowisk rzadkiego gatunku, a tym samym poprawy stanu populacji sasanki otwartej zachowanej na terenie Myszynieckich Borów Sasankowych.

Sposób wykonania działań ochronnych na rzecz sasanki otwartej w 2019 roku został pozytywnie oceniony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, z którą Nadleśnictwo Myszyniec współpracuje w realizacji czynnej ochrony rzadkiego gatunku.

Przeprowadzone działania są kontynuacja działań realizowanych w 2018 roku w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwa Myszyniec oraz Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.