Lista aktualności Lista aktualności

Rośliny chronione w lasach gospodarczych

Na początek kilka faktów:

- Lasy gospodarcze są środowiskiem życia wielu gatunków roślin chronionych, w tym takich, których obecność w runie leśnym świadczy o jego niewielkim stopniu przekształcenia w wyniku działalności  człowieka.

- W lasach gospodarczych występują te same gatunki roślin chronionych, które zainwentaryzowano w rezerwatach przyrody i powierzchniach referencyjnych o porównywalnych warunkach siedliskowych.

- W runie lasów gospodarczych bytuje też wiele roślin pod ochroną prawną, których zachowanie wymaga podejmowania działań z zakresu gospodarki leśnej.

Skąd to wiemy?

Po pierwsze ewidencjonujemy… Każde stanowisko rośliny chronionej znalezione przez pracownika Nadleśnictwa w trakcie wykonywania swoich codziennych obowiązków - trafia na Wykaz rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych.

Wymieniony wykaz rejestrowany jest również w formie elektronicznej w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych, a lokalizacja zainwentaryzowanej rośliny wprowadzana jest na Leśną Mapę Numeryczną, będącą integralną częścią systemu.

Przyjęty sposób ewidencji pozwala na uzyskanie wielu informacji o cechach lasu, w którym bytują zainwentaryzowane rośliny, w tym również o historii zdarzeń gospodarczych, które miały w nim miejsce.

Po drugie… chronimy w trakcie prowadzonych prac gospodarczych.

W gospodarce leśnej stosuje się wiele rozwiązań pozwalających na zachowanie walorów danego zbiorowiska leśnego. Kluczem do sukcesu jest właściwe rozpoznanie wymagań ekologicznych chronionego gatunku.

Doświadczenie Nadleśnictwa Myszyniec w realizacji działań gospodarczych na stanowiskach roślin chronionych mających większe wymagania względem światła, tj. sasanka otwarta (Pulsatilla patens), arnika górska (Arnica montana), pomocnik baldaszkowy (Chimaphila umbellata), wskazują, że właściwie poprowadzony zabieg gospodarczy poprawia warunki bytowania tych gatunków, a tym samym stan ich populacji.

Pozostałe stanowiska otaczamy ochroną bierną, poprzez wyłączenie z użytkowania fragmentu drzewostanu z płatem rośliny chronionej.

Po trzecie monitorujemy… Leśnik corocznie obserwuje stanowiska roślin rzadkich i chronionych, a dokładnie – dokonuje skrupulatnych pomiarów. Mierzona jest powierzchnia zajęta przez płat rośliny, liczone są kwiaty, czy rozety liściowe… Mierzone parametry zależą od gatunku rośliny chronionej. Tak zebrane dane przekazują wiele cennych informacji.

Warto pamiętać, że wiele cennych gatunków zanika w wyniku zmian środowiskowych (zanieczyszczenia środowiska oraz związanych z nim zmian warunków pogodowych), a ich ochrona może być realizowana metodami gospodarki leśnej.