Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne 02.06.2021 | Martyna Lewandowska-Gross ...

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne

EKOSYSTEMY REFERENCYJNE I POWIERZCHNIE OCHRONNE

Nadleśnictwo Myszyniec gospodarując zgodnie z zasadami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w systemie certyfikacji FSC (Standardu FSC-STD-POL-01-01- 2013) wyznacza i zachowuje ekosystemy referencyjne i powierzchnie ochronne.

Ekosystemy referencyjne (Representative Sample Areas) to powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji człowieka.

Przykłady ekosystemów referencyjnych:

1) rezerwaty przyrody;

2) strefy ochrony całorocznej rzadkich i zagrożonych ptaków;

3) rzadkie i zagrożone w skali Europy siedliska przyrodnicze 91D0 – bory i lasy bagienne.

Powierzchnie ochronne (Conservation zones and protection areas) to zdefiniowane tereny, które są stworzone i utrzymywane przede wszystkim dla ochrony gatunku, siedliska, ekosystemu, cech naturalnych lub innych specyficznych dla siedliska wartości ze względu na ich znaczenie dla środowiska naturalnego i kulturowego lub w celu monitoringu, oceny lub badań.

Ochrona powierzchni ochronnych wyznaczonych zgodnie ze Standardem Certyfikacji FSC prowadzona jest metodami zrównoważonej gospodarki leśnej.

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach wodochronnych i glebochronnych, stanowiących sieć powierzchni ochronnych Nadleśnictwa Myszyniec, określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. (Dz.U. 1992 nr 67 poz. 337).

Powierzchnie referencyjne i ochronne Nadleśnictwa Myszyniec zostały zaakceptowane przez społeczeństwo w trakcie konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie ze standardem FSC, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247).

Uprzejmie informujemy, że macie Państwo prawo do zgłaszania propozycji powierzchni referencyjnych i ochronnych Nadleśnictwa Myszyniec, w ciągu całego roku.

Uzasadnione propozycje zostaną uwzględnione w corocznej aktualizacji przyrodniczo – leśnej.

Osobą do kontaktu jest Specjalista Służby Leśnej Martyna Lewandowska-Gross, Tel.: 533 244 505, e-mail: martyna.gross@olsztyn.lasy.gov.pl.