Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny.

Hodowla lasu

Działalność ludzka skierowana ku trwałemu korzystaniu z przyrody nadaje lasom cechy lasów zagospodarowanych.

Ochrona lasu

Na nasze lasy działa wiele wzajemnie powiązanych czynników, mogących powodować w nich szkody.

Użytkowanie lasu

Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, które sporządza się na 10-cioletnie okresy.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka (łowiectwo) jest regulowanym przez prawo planowym gospodarowaniem zwierzyną i kierowaniem rozwoju zwierzostanu.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Pod pojęciem lasów nadzorowanych należy rozumieć wszystkie grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa.