Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy nadzorowane

Pod pojęciem lasów nadzorowanych należy rozumieć wszystkie grunty leśne nie stanowiące własności Skarbu Państwa.

     Zalicza się tu zarówno lasy prywatnych właścicieli, spółek, wspólnot, stowarzyszeń, gmin itp.
Nadleśnictwo Myszyniec pełni nadzór nad 8235 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Myszyniec pełni nadzór nad 8235 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Obowiązki nadzoru są powierzone Nadleśnictwu przez Starostę Ostrołęckiego w drodze porozumienia.

W ramach porozumienia Nadleśnictwo:

  • określa decyzjami zadania dla właścicieli lasów w zakresie odnowień, pielęgnacji i ochrony lasu,
  • cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych*,
  • kontroluje wykonanie decyzji określających zadania dla właścicieli,
  • kontroluje wykonanie zadań określonych w uproszczonych planach urządzenia lasu,
  • uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty.


     Na wniosek właściciela lasu niestanowiącego własność Skarbu Państwa, nadleśniczy udziela doradztwa w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej oraz odpłatnie udostępnia sadzonki drzew i krzewów leśnych.


* pozyskanie drewna winno być poprzedzone złożeniem przez właściciela lasu wypełnionego wniosku. WNIOSKI należy składać w pokoju nr 8 Nadleśnictwa Myszyniec, Zawodzie 3, 07 – 430 Myszyniec:

  • osobiście,
  • pocztą tradycyjną (adres powyżej).

 

Kontakt do osoby prowadzącej sprawy lasów nadzorowanych:

Dorota Wasyk

tel. 533 372 620