Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Działalność ludzka skierowana ku trwałemu korzystaniu z przyrody nadaje lasom cechy lasów zagospodarowanych.

W zależności od funkcji jakie ma pełnić oraz potrzeb jakie ma zaspokajać - las, będący przedmiotem gospodarowania, wymaga odpowiedniego traktowania, nadającego mu pożądaną postać i właściwości.

Wszystkie lasy tworzące szatę leśną naszego kraju są lasami zagospodarowanymi.

Głównymi celami hodowli lasu są:

  • zachowanie lasów istniejących i kształtowanie nowych z respektowaniem procesów naturalnych,
  • racjonalne użytkowanie i bieżące odnawianie zasobów leśnych z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej.

Hodując las leśnicy kształtują pozaprodukcyjne funkcje lasu (ochronne, społeczne – turystyka i rekreacja, krajobrazowe), zapewniając jednocześnie produkcję drewna i użytków niedrzewnych.

Aby spełnić wymienione cele, należy dostosować działania gospodarki leśnej do istniejących w danym terenie warunków przyrodniczych, z których największą rolę odgrywają klimat i rodzaj gleby.

 

Prowadzone na terenie nadleśnictwa zabiegi hodowlane w latach 2013 – 2022 i ich wielkości.

Zabieg hodowlany

Powierzchnia objęta zabiegiem (ha)

Odnowienia i zalesienia halizn, płazowin, zrębów

201,54

Odnowienie zrębów projektowanych

886,55

Odnowienia przy rębniach złożonych

101,57

Dolesienia luk i przerzedzeń

2,27

Poprawki i uzupełnienia w uprawach i młodnikach

119,49

Pielęgnowanie gleby

999,09

Pielęgnowanie upraw - czyszczenia wczesne (CW)

1535,77

Pielęgnowanie młodników – czyszczenia późne (CP)

1804,91

Specjalne zabiegi agrotechniczne

1416,30


Szkółkarstwo leśne

Produkcja sadzonek odbywa się na szkółce leśnej o powierzchni 5,72 ha, która położona jest na terenie Leśnictwa Wykrot.

Hodowany jest materiał sadzeniowy dla potrzeb własnych oraz lasów niepaństwowych. Produkowane są przede wszystkim sadzonki głównych gatunków lasotwórczych: sosny, brzozy, świerka, olszy, dębu oraz domieszkowych: lipy, grabu, buka, a także licznych gatunków biocenotycznych. Szkółka posiada własne zaplecze techniczne: stałą deszczownię na wszystkich kwaterach, magazyn sadzonek, magazyn nasion, płytę kompostową (miejsce produkcji kompostu), zaplecze socjalne, wiaty i garaże na sprzęt szkółkarski. W 2013 roku wyprodukowano około 2,1 mln szt. sadzonek, w tym około 1,6 mln dojrzałych.

Produkcja materiału sadzeniowego jest pierwszym etapem hodowli lasu. Silny, zdrowy materiał sadzeniowy użyty do odnowień i zalesień jest gwarancją sukcesu w dalszej hodowli lasu.