Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Na nasze lasy działa wiele wzajemnie powiązanych czynników, mogących powodować w nich szkody.

Ze względu na pochodzenie, dzielimy je na 3 grupy:
I. abiotyczne - działanie natury nieożywionej: huragany, powodzie, przymrozki, susze, skrajnie niskie i wysokie temperatury, duże opady atmosferyczne itp;

      

II. biotyczne – oddziaływanie organizmów żywych: owady, grzyby, ssaki roślinożerne, gryzonie;

III. antropogeniczne – działalność człowieka: zanieczyszczenie środowiska, pożary, kłusownictwo itp.

 

Ochrona lasu to ciągła obserwacja zachodzących w przyrodzie procesów oraz rozwoju potencjalnych zagrożeń. Leśnicy chronią las przed skutkami ich działania: badają i przewidują, zapobiegają i zwalczają zagrożenia, największy nacisk kładąc na zabiegi profilaktyczne.


Duże szkody w lesie wyrządzają owady. Stosujemy różne metody oceny ich liczebności: szkodników korzeni szukamy kopiąc doły w glebie, innych owadów poszukujemy w ściółce leśnej, a jeszcze inne odławiamy w pułapki. Na tej podstawie określamy zagrożenie, jakie stwarzają i w razie potrzeby stosujemy ograniczanie ich liczebności. W ochronie lasu przed owadami, podstawą działalności ochroniarskiej jest wzmacnianie naturalnej odporności drzewostanów. Naszymi sprzymierzeńcami w tej dziedzinie są: ptaki, nietoperze, gady, płazy, ryjówki, jeże, mrówki, które zasługują na szczególną ochronę. Robimy to m.in. poprzez ochronę i polepszenie ich warunków bytowania.


Poza ochroną lasu przed owadami czy grzybami, znaczną część środków finansowych pochłania ochrona lasu przed zwierzyną. Wprawdzie duże ssaki leśne są niezbędnym elementem leśnego ekosystemu, lecz w ich pobyt w lesie wpisane są zniszczenia młodych upraw leśnych. Szkody wyrządzają łosie, jelenie i sarny, szczególnie w młodszych drzewostanach - do ok. 20 lat. Łamią drzewka, zgryzają młode pędy, zdzierają korę, wydeptują sadzonki.

Naszym zadaniem jest ochrona najcenniejszych domieszek przy jednoczesnym udostępnieniu części bazy żerowej zwierzynie.

By ograniczyć szkody grodzimy fragmenty upraw oraz chronimy drzewka stosując szereg metod, które zniechęcają lub uniemożliwiają zwierzynie ich uszkodzenie.

Ogromne zagrożenie dla lasów stanowią pożary, których sprawcą zazwyczaj jest człowiek. W celu szybkiego wykrywania oraz sprawnego prowadzenia akcji gaśniczej leśnicy zbudowali system przeciwpożarowego zabezpieczenia obszarów leśnych. Na terenie Nadleśnictwa Myszyniec znajdują się 3 wieże obserwacyjne, sieć zbiorników do czerpania wody i oznakowanych dróg pożarowych oraz pasy przeciwpożarowe przy drogach publicznych.

W okresie zagrożenia pożarowego pełnione są dyżury, funkcjonuje system łączności. Prowadzona jest działalność propagandowa.