Rezerwaty przyrody

Rezerwat Podgórze - utworzony w 1987 roku - znajduje się niedaleko wsi Wach (gmina Kadzidło).

Obszary Natura 2000

Specjalny obszar ochrony siedlisk obejmujący jedno z największych w Polsce torfowisk wysokich.

Ochrona gatunkowa

Wśród gatunków grzybów, porostów i mchów objętych ochrona prawną, które występują na terenie nadleśnictwa, należy wyróżnić:

Monitoring wybranych obiektów przyrodniczych oraz lasów HCVF

Monitoring przyrodniczy to powtarzalna obserwacja w czasie i przestrzeni oraz rejestracja stanu obiektów będących przedmiotem ochrony przyrody.