Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wybranych obiektów przyrodniczych i lasów HCVF

Monitoring przyrodniczy to powtarzalna obserwacja w czasie i przestrzeni oraz rejestracja stanu obiektów będących przedmiotem ochrony przyrody.

Monitoring daje możliwość:

  • rejestracji zmian zachodzących w stanie obiektów przyrodniczych w określonym czasie,
  • rejestracji zdarzeń negatywnie wpływających na stan obiektów przyrodniczych oraz ich zdefiniowania wg zagrożeń istniejących i potencjalnych,
  • wyboru metody ochrony - czynnej lub biernej oraz sposobu jej wykonania.

 

Nadleśnictwo corocznie, w terminie do 30 września, monitoruje stan obiektów o szczególnych wartościach przyrodniczych, tj.:

  • Rezerwaty przyrody (Zał.1-5)
  • Pomniki przyrody (Zał.6-10)
  • Ostoje zagrożonych i ginących ptaków         (Zał. 11)
  • Zainwentaryzowane chronione i rzadkie gatunki flory i fauny (Zał.12-17)                                                                                                      Storczyk fot. A.Kur

 

Gatunki grzybów, porostów i roślin zainwentaryzowane na podstawie "Regionalnej listy grzybów, porostów i roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich regionalnie"

Bagno zwyczajne fot.E.Błaszczak

Materiały do pobrania