Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - HCVF (High Conservation Value Forests)

Nadleśnictwo Myszyniec gospodarując zgodnie z zasadami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w systemie certyfikacji FSC (Standardu FSC-STD-POL-01-01- 2013) wyznacza i zachowuje lasy o szczególnych walorach przyrodniczych wg kategorii ochronności HCVF .

 

Tab.1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

(HCVF – High Conservation Value Forests)

stan na 01.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych Nadleśnictwa Myszyniec zostały zaakceptowane przez społeczeństwo w trakcie konsultacji społecznych, przeprowadzonych zgodnie ze wskaźnikiem 9.2.1 standardu FSC oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247).

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo do zgłaszania propozycji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych Nadleśnictwa Myszyniec.

Uzasadnione propozycje (zgodne z Kryteriami wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce) zostaną uwzględnione w corocznej aktualizacji przyrodniczo – leśnej.

Osobą do kontaktu jest Specjalista Służby Leśnej Martyna Lewandowska-Gross, Tel.: 533 244 505, e-mail: martyna.gross@olsztyn.lasy.gov.pl